Herbal-Cure.jpg Formulators Of Natural Medicine    
 For Those Who Choose Life

By Request!  To make things a bit easier to find........
Our Most Popular Products From A to Z:
Achyranthes Root
An Shen Bu Xin Wan 
Artemisinin
Asthma-dren
Bi Yan Pian 
Blissful jing (For Him and Her)
Bloodroot
Buchu
Bu Gu Zhi
Bu Xin (An Shen Bu Xin Wan) 
Bu Zhong Yi Qi Wan (Central Qi Pill)
Calm Down 
Cayenne
Central Qi Pill
Chin Koo
Clean Sweep
Clear Toxic Heat
Coptis
Corydalis
Curing Pills 
CV Ultimate
Da Bu Yin Wan
Dan Shen
Diet Tea-Caps   
Epimedium   (Horny Goat Weed)
Essiac Tea
Eucommiae Compound 
Fem-O-Pross
Ganoderma Mushroom 
Get'er Done! 
Haw's Heart Right 
He Shou Wu
Heaven Chi
Hold On
Holy Basil 
Horny Goat Weed 
Huai Niu Xi (Achyranthes Root)
Hu Zhang Resveratrol
Jiao Gu Lan
Jing Essence
Joint Venture 
Kidney Klenz
Li Ching Show Wu
Life-Flow
Life Support
Ling Zhi (Ganoderma or Reishi)
Liu Wei Di Huang Wan
Long Dan Xie Gan Wan 
Long Healthy Life
Low Chol
Nei Xiao Luo Li Wan 
Ojibwa Tea or "Essiac"
Pau D' Arco
Plant Cures Detox Kit 
Radiant Beauty
Reishi Mushroom
Resveratrol

Schizandrae
Scullcap
Siberian Ginseng
Siberian Kola
Six Flavor Tea Pill 
Skin Detox
Slippery Elm 
Stone Free G
Stone Free K 
Strong Defense
Structural Strength 
Super Shrooms 
Teasel
Think Clear
Tian Men Dong
Tien Chi powder
Tien Ma Gou Teng Wan
Tumeric Max 
Tulsi Tea 
Viral Defense 
Vitex
Wild Yam 
Wu Ling Chic
Yellow-Qui
Zheng Gu Shui 
Zhi-adren